O društvu

Filatelistično društvo Ljubljana (FD)

Filatelistično društvo Ljubljana (FD) je bilo ustanovljeno 21. 3. 1934 kot Filatelistični klub (FK) Ljubljana. Nastal je na pobudo mlajših članov Slovenskega filatelističnega društva (ustanovljeno leta 1919) in se je številčno hitro večal, saj je npr. 8. maja 1949 štel že 1016 članov. Mladina v tej številki ni bila vključena. Leta 1938 je FK priredil v prostorih Trgovske akademije v Ljubljani do tedaj največjo filatelistično razstavo pri nas. Krožki kluba so delovali še v Kranju, Kamniku, na Jesenicah in na Vrhniki.

12. avgusta 1945 je FK sprejel svoja pravila, na podlagi katerih je minister za notranje zadeve odobril nadaljnje delovanje. To je bila prva javna listina kluba.

24. 7. 1949 je bila ustanovljena Filatelistična zveza Ljudske Republike Slovenije, kar je vzpodbudilo ustanavljanje novih klubov. Tako so člani FK Ljubljana ustanovili nova društva Triglav, Filatelistično društvo PTT- (P)ošte (T)elegraf in (T)elefon in Filatelistično društvo 27. april. Člani kluba so organizirano prejemali serije znamk, kar je bilo za nečlane tedaj težko, če ne celo nemogoče. To je veljalo zlasti za nakupe ključnih znamk. Omejitve pri nakupih znamk, ki jih je vpeljala država, so bile odpravljene šele v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja. Distribucijska služba Filatelističnega kluba Ljubljana je delovala vse do začetka novoustanovljene samostojne države Slovenije.

FK Ljubljana je slovel tudi po organizaciji javnih strokovnih predavanj; imel je redna društvena nedeljska srečanja, ki so se jih udeleževali tudi nečlani kluba iz različnih krajev, tudi tujine.

Filatelistični klub Ljubljana se je obpetdesetletnici leta 1984preimenoval v Filatelistično društvo Ljubljana. Poleg rednih celoletnih nedeljskih srečanj društvo vsako leto organizira po štiri mednarodna filatelistična srečanja.

Društvo se lahko pohvali s številnimi strokovnjaki in funkcionarji, ki so poleg drugega urejevali strokovna glasila izven društva (Novo filatelijo FZS, kataloge, Sloveniko, itd.) Izvedenci za filatelijo so postali Milko Pirkmajer, Jože Remic, Matko Dobčnik, Bojan Pečar, Ivan Jakič, Mihael I. Fock in Iztok Remic.

Zanimiva je tudi založniška dejavnostdruštva. Že 29. julija 1948 je ob »Dnevu znamke« FK izdal spominsko brošuro Ferda Kobala o Lovrencu Koširju, 22. avgusta pa so člani na Koširjevi rojstni hiši v Spodnji Luši pri Škofji Loki odkrili spominsko ploščo. Društvo (klub) je izdalo preko sto petdeset filatelističnih izdelkov (spominskih ovitkov, kart, dopisnic, razglednic, dotiskov na poštne celine ter številne priložnostne poštne žige ...).

Ena od najpomembnejših dejavnosti FD Ljubljana je izdajanje Filatelističnega zbornika, ki naj bi pospeševal filatelijo v Sloveniji nasploh, razvijal filatelistično kulturo, poživil vzgojno-izobraževalno delo v mladinskih krožkih in ohranjal raziskovalna prizadevanja filatelistov v Sloveniji in v zvezi s Slovenijo. V Filatelističnem zborniku št. XIII/2005 se je spremenil koncept: zbornik naj bi objavljal tudi prispevke, ki osveščajo bralce o raznih temah, zanimivih za delo na filatelističnem področju tudi za novince v tem konjičku.

Nekateri naši člani so včlanjeni tudi vdruga filatelistična društva doma ali v tujini (Avstriji, Avstraliji, Braziliji, Finski, Italiji, Nemčiji, Švici --- ) in sodelujejo v drugih publikacijah s strokovnimi prispevki oziroma seznanjajo bralce o filatelističnih dogajanjih v Sloveniji.

Kot avtorska dela posebne vrste štejejo tudi filatelistične zbirke – eksponati, za katere so člani prejeli praktično vse vrste mednarodnih priznanj. Za svoje organizacijsko ali drugačno delo so člani društva prejeli številna državna in druga priznanja.

Precej članov se tudi profesionalno ukvarja s prodajo in nakupomfilatelističnega gradiva in tako omogoča članom in drugim zainteresiranim zbiralcem dopolnjevanje filatelističnih zbirk. Prek teh svojih članov sodeluje društvo tudi z drugimi filatelističnimi organizacijami.

Oktobra 2005 se je društvo za redna nedeljska srečanja preselilo na Bravničarjevo 13/I v prostore Šahovske zveze Slovenije, katere kolektivna članica je postala (sedež delovanja) in izvolilo nov upravni odbor.

Od leta 2008 se člani društva sestajajo na rednih nedeljskih srečanjih (od 9,oo do 12,oo ure) v prostorih Šahovske zveze Slovenije, Bravničarjeva 13/1 v Ljubljani.

V prostorih Dijaškega doma Tabor v Ljubljani, vhod iz Kotnikove ulice 4, prireja FD po štiri mednarodna srečanja filatelistov letno.

Filatelistični zbornik je glasilo FD Ljubljana, ki izhaja od leta 1983. Do marca leta 2017 je izšlo 27 zvezkov. V glasilu lahko beremo v glavnem strokovne prispevke in informacije, zanimive za bralce. Člani FD prejemajo glasilo brezplačno, podobno tudi glasilo Filatelistične zveze Slovenije Nova Filatelija infilatelistični esej, ki izhaja vsako leto od leta 1992 dalje. Član društva lahko postane vsak, ki pravočasno plača članarino in spoštuje statut društva.

Ob posebnih priložnostih izdaja FD razno filatelistično gradivo (dotiske na poštne celine, spominske ovitke prvega dne, priložnostne filatelistične poštne žige, osebne znamke, filatelistične humorne in druge razglednice, letne žepne koledarčke, filatelistične knjižne kazalke, reklamne lističe itd.), skrbi za založniško dejavnost, izobraževanje, za čim bogatejše delovanje, obiske filatelističnih sejmov v tujini, pa tudi za družabno življenje članstva.

Od leta 2016 izhaja ob mednarodnih filatelističnih srečanjih FD Ljubljana tudi četrtletnik Filatelistični vestnik.

Člani društva so bili pobudniki za 1. sejem zbirateljstva COLLECTA 2007, ki je marca vsako leto na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Leta 2019 beležimo 13. Mednarodni sejem zbirateljstva Collecta 2019.

Štirje člani FD Ljubljana so sestavljaliKomisijo za pripravo predlogov za izdajo filatelističnih izdelkov, ki obujajo zgodovinske dogodke iz časov NOB, pomembnih za razvoj Slovenije pri Zvezi združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije (ZZB NOV Slovenije). Komisija ne deluje več.

FD ureja lastno knjižnico s strokovno filatelistično literaturo, ki je na voljo članom v društvenih prostorih. Na voljo so številni dražbeni katalogi, društvena glasila, tudi številne domače in tuje publikacije.

Društvo je začelo zbirati tudi gradivo za Filatelistični muzej (napisi, prospekti, posterji, lupe, pincete, stari albumi, listine, značke, plakete, diplome, katalogi, glasila domačih in tujih filatelističnih društev, oprema …).


Pregled izdaj Filatelističnih zbornikov (1983-2018)


Štev./leto
Urednik
(glavi, odgovorni)
Tehnični urednik / lektor
Drugi člani uredništva
Št.
strani
I/1983
Dr. Ivan Turk
Janko Štampfl
Stanislav Čičerov, Ciril Kragelj, Mirjam Kuhelj, Bojan Pečar, Dalibor Štoviček
106
II/1985
Dr. Ivan Turk
Janko Štampfl
S. Čičerov, M. Kuhelj,
Boštjan Petauer, D. Štoviček
94
III/1986
Dr. Ivan Turk
Janko Štampfl
S. Čičerov, M. Kuhelj,
B. Petauer, D. Štoviček
86
IV/1987
Dr. Ivan Turk
Janko Štampfl
S. Čičerov, M. Kuhelj,
B. Petauer, D. Štoviček
66
V/1988
Dr. Ivan Turk
Janko Štampfl
S. Čičerov, M. Kuhelj,
B. Petauer, D. Štoviček
74
VI/1994
Dr. Ivan Turk
Janko Štampfl
-
98
VII/1997
Mihael I. Fock
Mihael I. Fock
Dr. Ivan Turk, Igor Pirc,
Jakob Hvastja
23
VIII/1999
Mihael I. Fock
Mihael I. Fock
Dr. Ivan Turk, Igor Pirc,
Jakob Hvastja
32
IX/2000
Mihael I. Fock
Mihael I. Fock
Dr. Ivan Turk, Igor Pirc,
Jakob Hvastja
36
X/2001
Mihael I. Fock
Mihael I. Fock
Dr. Veselko Guštin, Igor Pirc, Jakob Hvastja
36
XI/2003
Stanislav Čičerov
Smart Ltd.
Dr. Veselko Guštin, Igor Pirc, Jakob Hvastja
42
XII/2004
Stanislav Čičerov
Roman Laharnar
Dr. Veselko Guštin, Igor Pirc, Jakob Hvastja
54
XIII/2005
Tone Simončič
Ivan Mohar 
Dr. Andrej Alujevič
54
XIV/2006
Tone Simončič
Ivan Mohar
Dr. Andrej Alujevič
72
XV/2006
Tone Simončič
Ivan Mohar
Dr. Andrej Alujevič
88
XVI/2007
Tone Simončič
Ivan Mohar
Dr. Andrej Alujevič
96
XVII/2008
Tone Simončič
Ivan Mohar
Dr. Andrej Alujevič
128
XVIII/2008
Tone Simončič
Ivan Mohar
Dr. Andrej Alujevič
120
XIX/2009
Tone Simončič
Ivan Mohar
Dr. Andrej Alujevič
144
XX/2010
Tone Simončič
Ivan Mohar, Tone Simončič
Dr. Andrej Alujevič
168
XXI/2011
Tone Simončič
Mohar Ivan, Tone Simončič
Dr. Andrej Alujevič
240
XXII/2012
Dr. Andrej Alujevič
Ivan Mohar
Bojan Kranjc
84
XXIII/2013
Dr. Andrej Alujevič
Ivan Mohar
Bojan Kranjc
171
XXIV/2014
Dr. Andrej Alujevič
Ivan Mohar
Bojan Kranjc
156
XXV/2015
Dr. Andrej Alujevič
Ivan Mohar
Bojan Kranjc
172
XXVI/2016
Dr. Andrej Alujevič
Ivan Mohar
Bojan Kranjc
136
XXVII/2017
Dr. Andrej Alujevič
Ivan Mohar
Bojan Kranjc
206
XXVIII/2018
Tone Simončič
Ivan Mohar
Vlado Bolnar
226